skip to Main Content
Direct contact: 06 519 584 54

Privacy statement

Wassink Auto’s hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is ervan overtuigd dat dit van essentieel belang is. Met dit privacy statement willen wij u graag heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wassink Auto’s verwerkt uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Wassink Auto’s beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens:

Bij het aangaan van een overeenkomst met Wassink Auto’s, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
 • Naam en adres;
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geboortedatum;
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
 • Kopie of gegevens van ID-kaart / rijbewijs / paspoort / kentekenbewijs.
Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
 • het chassisnummer en model van uw voertuig;
 • technische gegevens over uw voertuig;
 • kenteken van uw voertuig;
 • onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over het gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruikt maakt van diensten van Wassink Auto’s verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
 • gegevens die betrekking hebben op randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • communicatievoorkeuren en instellingen;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;


Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Wassink Auto’s hun persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:

Wassink Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van facturering en het verwerken van uw betaling;
 • Het eventueel kunnen bieden van klantenservice rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of vragen te beantwoorden;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Wassink Auto’s analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Wassink Auto’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en om te voldoen aan de WWFT wetgeving;
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen om zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Verstrekking aan derden:

Wassink Auto’s verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van een dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn;

Wassink Auto’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens :

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging en bescherming van gegevens:

Wassink Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via administratie@www.wassinkautos.nl.

Camera beveiliging:

Onze gebouwen en terreinen zijn voorzien van camera beveiliging. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na 10 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met: Wassink Auto’s Handelsweg 11 3881 LS Putten Tel. 0341-353318 administratie@www.wassinkautos.nl

Wijzigingen:

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.

Back To Top